google-site-verification=yX2bEgF1UEBB8coDJwCusDBMue-K3V0iffpuyGm1vjQ
top of page

Refund

รูปแบบและวิธีการคืนเงิน
1. กรณีชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต  บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าหลังหักค่าธรรมเนียมการดำเนินการของธนาคารแต่ละธนาคาร  กลับเข้าวงเงินบัญชีบัตรเครดิต ที่ลูกค้าใช้ทำการซื้อสินค้า ภายในระยะเวลา 15 – 30วัน (ขอสงวนสิทธิ์ข้อมูลชื่อบนบัตรเครดิตต้องตรงตามรายชื่อผู้สั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์เท่านั้น)
2. กรณีชำระสินค้าผ่าน โอนผ่านบัญชีธนาคาร เก็บเงินสดปลายทาง เอทีเอ็ม บริษัทฯ จะทำการโอนเงินค่าสินค้าหลังหักค่าธรรมเนียมการดำเนินการของธนาคารแต่ละธนาคาร คืนกลับเข้าบัญชีธนาคาร ที่ลูกค้าได้ทำการแจ้งไว้ทีเมนูขอคืนสินค้า ภายในระยะเวลา 15 -30 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบ
3.กรณชำระสินค้าผ่าน PayPal  บริษัทฯจะดำเนินการคืนเงินผ่านบัญชี PayPal ของท่านหลังหักค่าธรรมเนียมการดำเนินการตามนโยบายของ Paypal ภายใน 15-30 วันทำการ

 

เอกสารที่ต้องใช้ในประกอบในการส่งคืนสินค้า
–    ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
–    สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (BookBank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัท โอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่งคืน (กรณีชำระเงินสด)
–    สำเนาเอกสารรายการสั่งซื้อสินค้า (Sale Order)
–    สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 

bottom of page