google-site-verification=yX2bEgF1UEBB8coDJwCusDBMue-K3V0iffpuyGm1vjQ
top of page

Return

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากการสั่งซื้อ ตามกรณีดังต่อไปนี้

 

1.    ในกรณีที่ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดจากการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุดจากทางบริษัท ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
2.    ในกรณีที่มีการคืนสินค้าหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อ (ภายใต้นโยบายบริษัทฯ) สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย (สภาพพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า ยังคงอยู่และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ)
3.    ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน แต่สินค้าต้องไม่ชำรุดเสียหาย  สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า ยังคงอยู่และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ) บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า และ ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าใหม่แก่ลูกค้า ตามความเป็นจริง 
4.    กรณีสินค้าเกิดการชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีที่พบ โดยสินค้าต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน  ทางบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบก่อนส่งสินค้าใหม่ ให้แก่ลูกค้า
5.    กรณีลูกค้าไม่พึงพอใจสินค้า  ลูกค้าต้องแจ้งสาเหตุพร้อมนำส่งหลักฐานมาทางบริษัท อาทิเครื่องยนต์เกิดอาการสะดุด  หลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์  ลูกค้าต้องแนบผลการทดสอบเครื่องยนต์ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน  ลูกค้าต้องส่งวิดีโอขั้นตอนการใช้ ว่าใช้อย่างถูกต้อง ไม่ได้เกิดจากการใช้สินค้าผิดวิธี

 

หมายเหตุ
-    โปรดเก็บใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบรับสินค้า และเอกสารอื่นๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการคืนสินค้า
-    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการคืนสินค้าหากลูกค้าไม่กรอกแบบฟอร์มการคืนสินค้า
-    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจองสินค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ
-    ที่อยู่สำหรับคืนสินค้าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเคมฟอร์ซ 
-    อาคาร 69/37 Force Building ซอยพระแม่มหาการุณย์ 12/1  ถนนติวานนท์ ตำบาลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

Product Return Form

We received yours request.

bottom of page